out-and-out

แปลว่า


idm สมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: แท้จริง
adj โดยตลอด
ความหมายเหมือนกับ: complete , entire
คำที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด