oust

แปลว่า


vt ขับไล่
ความหมายเหมือนกับ: expel , depose , dislodge
คำที่เกี่ยวข้อง: ขจัดออก , บังคับให้ออกไป
คำตรงข้าม: retain