osmose

แปลว่า


vt กรอง
ความหมายเหมือนกับ: seep , ooze , penetrate , permeate , leach
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึมผ่านที่กรอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top