orphism

แปลว่า


n การมีเวทย์มนต์
ความหมายเหมือนกับ: ontologism , spiritualism
คำที่เกี่ยวข้อง: การร่ายเวทย์มนต์

คำที่มี "orphism" ในคำ


anthropomorphism n การถือเอารูปร่างและลักษณะของคนหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่มีชีวิตให้เป็นพระเจ้า

metamorphism n การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ: change

polymorphism n ภาวะที่มีหลายรูปแบบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top