originative

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นจินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: imaginative
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับนวนิยาย , ซึ่งเป็นเรื่องสร้างขึ้น , ซึ่งไม่เป็นจริง
คำตรงข้าม: imitative , unproductive
adj ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ
ความหมายเหมือนกับ: generative , lif-giving
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นต้นแบบ