orderly

แปลว่า


adj ที่เป็นไปด้วยความสงบ
ความหมายเหมือนกับ: peaceable , quiet
คำตรงข้าม: riotous , noisy
adj ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: well-organized , in order
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีระเบียบ
คำตรงข้าม: disorderly , chaotic
n เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย)
ความหมายเหมือนกับ: medical orderly
n ทหารที่ทำงานทั่วๆ ไปให้ทหารยศสูงกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: ทหารรับคำสั่ง , ทหารรับใช้
adv อย่างมีระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: methodically , regularly
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างมีแบบแผน

คำที่มี "orderly" ในคำ


disorderly adj ซึ่งไม่เป็นระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: mixed up , disarranged out of order
คำตรงข้าม: orderly , arranged

medical orderly n เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top