ordered

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ความหมายเหมือนกับ: well-organized , arranged
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ , ซึ่งเป็นระเบียบ
คำตรงข้าม: disordered