orangutan

แปลว่า


n ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)

รูปภาพ


orangutan ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top