or else

แปลว่า


idm ถ้าไม่
ความหมายเหมือนกับ: or , otherwise
คำที่เกี่ยวข้อง: มิฉะนั้น

ตัวอย่างประโยค


We must deal with the problem now, or else it will be too late. เราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป