operate anatomize

แปลว่า


vt ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: dismember
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่าศพ , ผ่าเพื่อวิเคราะห์
คำตรงข้าม: join , unite
vi ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: dismember
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่าศพ , ผ่าเพื่อวิเคราะห์
คำตรงข้าม: join , unite