openness

แปลว่า


n ความซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: honesty , frankness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตรงไปตรงมา
คำตรงข้าม: dishonesty , deceit