openhearted

แปลว่า


adj ที่เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: frank , candid
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตรงไปตรงมา , ที่ไม่ปิดบัง
คำตรงข้าม: insincere , hidden
adj ที่มีเมตตา
ความหมายเหมือนกับ: benevolent , kind
คำที่เกี่ยวข้อง: กรุณา , มีน้ำใจ
คำตรงข้าม: unkind