opened

แปลว่า


prep ปราศจากการหยุด
ความหมายเหมือนกับ: nonstop , unbroken
คำที่เกี่ยวข้อง: ไปตรงตลอด
คำตรงข้าม: broken , interrupted