open-minded

แปลว่า


adj ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ความหมายเหมือนกับ: broad-minded , unprejudiced
คำตรงข้าม: narrow-minded

ตัวอย่างประโยค


It's best to be open-minded. มันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ