open-ended

แปลว่า


adj ที่ไม่ได้จำกัดหรือกำหนดล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: unrestricted
คำที่เกี่ยวข้อง: ี่
คำตรงข้าม: fixed
adj ที่เปลี่ยนได้ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ี่
adj (คำถาม) ที่ต้องการคำตอบที่เปิดกว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: (คำถาม) ที่มีลักษณะเป็นปลายเปิด