opaque

แปลว่า


adj มัว
ความหมายเหมือนกับ: dim , cloudy , murky
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ใส , ขุ่น , ทึบแสง
คำตรงข้าม: transparent , translucent
adj คลุมเครือ
ความหมายเหมือนกับ: obscure
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเข้าใจยาก
คำตรงข้าม: clear , lucid