oneself

แปลว่า


n ตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: identity , individual , person
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นตัวตน , ตัวของตนเอง , มนุษย์ , อัตตา
n ความเป็นตัวของตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: individual , person , character
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลประโยชน์ส่วนตัว , เอกลักษณ์เฉพาะตัว