one-sided

แปลว่า


adj ข้างเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้านเดียว , ฝ่ายเดียว
adj ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: prejudiced , partial
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ยุติธรรม
คำตรงข้าม: unbiased , impartial