on the blink

แปลว่า


idm ไม่ทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำงานผิดพลาด

ตัวอย่างประโยค


My computer was on the blink. คอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้

คำที่มี "on the blink" ในคำ


be on the blink idm ทำงานล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: go onค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top