officious

แปลว่า


adj เจ้ากี้เจ้าการ
ความหมายเหมือนกับ: interfering , intrusive
คำที่เกี่ยวข้อง: ยุ่ง
คำตรงข้าม: retiring

คำที่มี "officious" ในคำ


officiously adv อย่างเจ้ากี้เจ้าการ

officiousness n ความเจ้ากี้เจ้าการ
ความหมายเหมือนกับ: curiosityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top