offering

แปลว่า


n ของบูชา
ความหมายเหมือนกับ: sacrifice
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องเส้น
n ของถวาย (ทางศาสนา)
ความหมายเหมือนกับ: gift , contribution