offer a post

แปลว่า


vt ถ่ายโอนอำนาจไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า
ความหมายเหมือนกับ: commit , entrust
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายโอนความรับผิดชอบไปยังคนที่มีความรับผิดชอบน้อยกว่า