offence

แปลว่า


n การรุก
ความหมายเหมือนกับ: attack , aggression
คำตรงข้าม: defense
n ความรู้สึกขุ่นเคือง
ความหมายเหมือนกับ: resentment , indignation , umbrage
n การกระทำผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: crime , misdemeanour
n การทำให้ขุ่นเคือง
ความหมายเหมือนกับ: outrage , insult , upset
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้ไม่พอใจ
คำตรงข้าม: pleasure

คำที่มี "offence" ในคำ


take offence at idm ขุ่นเคืองกับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top