off-white

แปลว่า


adj ที่มีสีขาวนวล
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นสีขาวที่ผสมสีอื่นเล็กน้อย
n สีขาวนวล
คำที่เกี่ยวข้อง: สีขาวปนเหลืองหรือเทาเล็กน้อย