of the sort

แปลว่า


adj เช่นนี้
ความหมายเหมือนกับ: of the kind
คำที่เกี่ยวข้อง: เช่นนั้น

ตัวอย่างประโยค


I never told you anything of the sort. ฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย