occupational

แปลว่า


adj ซึ่งเกี่ยวกับอาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: professional , official
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นอาชีพ , เกี่ยวกับการงานที่ปฏิบัติ