occasional

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นครั้งคราว
ความหมายเหมือนกับ: infrequent , irregular
คำตรงข้าม: regular
adj ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง: สำหรับโอกาสพิเศษ