oblique

แปลว่า


adj เฉียง
ความหมายเหมือนกับ: slanting , aslant , sloping
คำตรงข้าม: vertical , upright
adj อ้อมๆ
ความหมายเหมือนกับ: indirect , roundabout
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ตรงประเด็น , ไม่ชัดเจน , ไม่ตรงจุด
คำตรงข้าม: direct , straightforward
n เครื่องหมายแสดงการเลือก ( / )
ความหมายเหมือนกับ: slash