objectivity

แปลว่า


n การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ความหมายเหมือนกับ: impartiality , detachment
คำตรงข้าม: prejudice , partiality