objectionable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: unsatisfactory
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งน่ารังเกียจ
คำตรงข้าม: attractive , desirable
adj ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ต้องคัดค้าน
adj ที่น่ารังเกียจ
ความหมายเหมือนกับ: unpleasant , offensive
คำตรงข้าม: pleasant