nonintellectual

แปลว่า


adj ที่ไม่ได้รับการอบรม
ความหมายเหมือนกับ: wild , unrefined
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ขาดการอบรม
คำตรงข้าม: cultivated , refined


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top