nonaligned

แปลว่า


adj ที่ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: neutral , nonpartisan
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง , ซึ่งเป็นกลาง
คำตรงข้าม: aligned , partisan