negation

แปลว่า


n คำปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: opposition
คำที่เกี่ยวข้อง: การปฏิเสธ , ความไม่เห็นด้วย
n คำลบล้าง
ความหมายเหมือนกับ: invalidation , nullification
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อคิดเห็นหรือหลักการที่นำมาใช้ลบล้าง , สิ่งหักล้าง