mythical

แปลว่า


adv เกี่ยวกับตำนาน
ความหมายเหมือนกับ: mythological , fictitious
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นนิทาน
adj ซึ่งเป็นตำนาน
ความหมายเหมือนกับ: mythologic , mythological
adj เกี่ยวกับนิยามปรัมปรา
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับตำนาน , เกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้น