mummify

แปลว่า


vt ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า
ความหมายเหมือนกับ: dry up , embalm , mortify
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นมัมมี่ , ทำให้คล้ายมัมมี่