muff

แปลว่า


n ความผิดพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเซ่อซ่า , ความซุ่มซ่าม
vi ทำผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: bungle , mishandle
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำซุ่มซ่าม , ทำพลาดโอกาส , ทำเซ่อซ่า
sl ช่องคลอด
sl ขนที่อวัยวะเพศ