muddle

แปลว่า


vi คิดเรื่อยเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: confuse
คำที่เกี่ยวข้อง: คิดฟุ้งซ่าน , คิดไร้สาระ , มั่ว
vt ทำให้ยุ่งเหยิง
ความหมายเหมือนกับ: confuse , jumble , mix , complicate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สับสนวุ่นวาย
vt ทำให้มึน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เมา
n ความวุ่นวาย
ความหมายเหมือนกับ: confusion , mess
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสับสน , ความไม่เป็นระเบียบ , ภาวะยุ่งเหยิง , ภาวะสับสนวุ่นวาย