mow

แปลว่า


vi ตัดหญ้า
ความหมายเหมือนกับ: reap , shear , sythe
คำที่เกี่ยวข้อง: ถาง , ถากออก , ดายหญ้า
vt ตัดหญ้า
ความหมายเหมือนกับ: reap , shear , sythe
คำที่เกี่ยวข้อง: ถาง , ถากออก , ดายหญ้า
vi สังหารหมู่
คำที่เกี่ยวข้อง: ตายเป็นเบือ
n โรงนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เก็บฟางหรือหญ้าแห้ง

รูปภาพ


mow ตัดหญ้าตัดหญ้า

หมวดคำ