move to

แปลว่า


phrv ย้ายไปยัง
phrv กระตุ้นความรู้สึก

ตัวอย่างประโยค


No, I will move to the U.S. ไม่ ฉันจะย้ายไปอเมริกาเดือนหน้า