move back

แปลว่า


phrv ถอยกลับ
ความหมายเหมือนกับ: get back , go back
phrv กลับไปอยู่ที่เดิม
ความหมายเหมือนกับ: move away
คำที่เกี่ยวข้อง: ย้ายกลับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top