move towards

แปลว่า


phrv เคลื่อนไปข้างหน้า
phrv เปลี่ยนความคิดไปในทาง
ความหมายเหมือนกับ: move away


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top