mould

แปลว่า


n แม่พิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: mold
vt หล่อ
ความหมายเหมือนกับ: mold
n แบบที่หล่อออกมา
ความหมายเหมือนกับ: cast
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปแบบ , ลักษณะเฉพาะ
n แม่พิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: cast
คำที่เกี่ยวข้อง: บล็อก
vt หล่อแบบ
ความหมายเหมือนกับ: cast , shape , form
คำที่เกี่ยวข้อง: เทพิมพ์ , ปั้น , พอก
vt ฝึก (นิสัย)
คำที่เกี่ยวข้อง: มีอิทธิพลในการสร้าง (นิสัย) , ปั้นแต่ง (นิสัย) , สร้าง (นิสัย) , เพาะ (นิสัย)
n รา
ความหมายเหมือนกับ: mildew
คำที่เกี่ยวข้อง: เชื้อรา
vt ขึ้นรา
ความหมายเหมือนกับ: mildew
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นรา