motley

แปลว่า


n การรวมสีหลายๆ สี
ความหมายเหมือนกับ: conglomeration
คำตรงข้าม: sameness , uniformity
n เครื่องแต่งกายหลากหลายสีของตัวตลก
adj หลากสี
ความหมายเหมือนกับ: many-colored , multicolored
คำตรงข้าม: solid-colored
adj หลากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: various , compound
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งประกอบด้วยหลายอย่าง
คำตรงข้าม: unvaried