moss

แปลว่า


n พืชตะไคร่น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: musci , bryophyta
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม้จำพวกตะไคร่น้ำ , มอส
vt ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ