mope

แปลว่า


vi เศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: fret , grieve , despond , droop
คำที่เกี่ยวข้อง: เศร้าซึม , หดหู่ใจ

คำที่มี "mope" ในคำ


mope away phrv ซึมเซื่อง

moped n รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 50 ซีซี)

moper n คนเศร้าโศก

mopes n ความเศร้าโศก

mopey adj ซึ่งเศร้าซึมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top