mop up

แปลว่า


phrv เช็ดทำความสะอาดด้วยไม้ถูพื้น
ความหมายเหมือนกับ: clean up , soak up , sop up
phrv เอาชนะ
ความหมายเหมือนกับ: clean up , wipe up
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการกับ
phrv ทำเสร็จ (งาน)
ความหมายเหมือนกับ: finish off , finish up