moldy

แปลว่า


adj ซึ่งเก่าและไม่อยู่ในสภาพดี
ความหมายเหมือนกับ: mouldy
adj ซึ่งมีดินอยู่เต็ม
ความหมายเหมือนกับ: musty , mildewed , dank