moisten

แปลว่า


vt ทำให้เปียก
ความหมายเหมือนกับ: dampen , wet , spong , spray
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ชื้น , ทำให้หมาด
คำตรงข้าม: dry , dehydrate