modified

แปลว่า


adj ที่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: altered , adapted
คำตรงข้าม: unchanged
adj ที่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: divergent , various
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่แปรผัน