mobilize

แปลว่า


vi ระดมกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: assemble , gather
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุมนุมคน , รวมพล
คำตรงข้าม: immobilize
vt ระดมกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: assemble , gather
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุมนุมคน , รวมพล
คำตรงข้าม: immobilize

คำที่มี "mobilize" ในคำ


demobilize vi ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: disband , disperse
คำตรงข้าม: arm , activate , mobilize

demobilize vt ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: demob

immobilize vt ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top